Kitabü’l Edeb-Ebû Dâvud

Ebû Dâvud’un Kitabü’l Edeb Kitabını Oku, Ebû Dâvud’un Eserleri, Kitabü’l Edeb Kimin Eseridir, Ebû Dâvud’un Kitabü’l Edeb Kitabının Konusu, Ebu Davud’un Kitapları, Ebu Davud’un Yazdığı Kitaplar.

Kütüb-i sitte’den biri olan ve Sünen-i Ebu Davud olarak anılan eserin müellifi, muhaddisidir. Ebû Dâvud’un Kitabü’l Edeb kitabından alıntılar:

Ebû Dâvud’un yaşadığı çağ, özellikle hadîs ilmi tarîhi bakımından, altın çağ kabûl edilen hicrî III. asırdır. Aslında bu çağ, İslâm medeniyetinin ve İslâmî ilimlerin tam bir inkişâf ve gelişme gösterdiği, her dalda klasik ve temel eserlerin verildiği hareketli ve bereketli bir dönemdir. Âdetâ kuruluş merhâlesinin bütün yönleriyle gerçekleştirildiği yeni ilmî fa‘âliyetlere zemîn hazırlandığı çağdır.

Hadîsin fıkhı, illetleri, metin ve sened olarak taşıdığı husûsiyetleri hakkında fevkalâde geniş bir bilgiye sâhib olan hadîs mütehassısı Ebû Dâvud’un ilmî şahsiyetini belli kriterlere göre şöylece tesbît edebiliriz.

Ridâmı kuyunun ağzına serdim. Sonra da onu karışladım. Tam altı zirâ‘ geldi. Bana bahçenin kapısını açan ve beni içeri alan kişiye, ‘kuyunun eski hâli değiştirildi mi?’ diye sordum.‘Hayır’ dedi. Suyun rengi bozuktu.

Ebû Dâvud, hadîs ilminin hâfızı, dîni yaşamakta iffet, salâh ve vera‘nın doruk noktasında, bir hadîs süvârisidir.

İlmî şahsiyetinin bir başka ölçüsü, âlimin, ilmin şerefine sâhib çıkan bir genel tavır içinde olmasıdır.

İlmî şahsiyette, ilmî murâkebe ve denetime rızâ göstermek de önemli bir unsûrdur

Müellifimiz Ebû Dâvud 16 Şevvâl 275 Cum‘a günü Basra’da 73 yaşındayken vefât etmiş, cenâze namazını ‘Abbâs b. Abdilvâhid el-Hâşimî kıldırmış ve Süfyân es-Sevrî’nin kabri yanına defnedilmiştir. Rahmetullahi aleyh.

“Fıkıh ve diğer (dînî) ilimler ile meşgûl olan herkes, Ebû Dâvud’un Sünen’ine itinâ ve itibâr etmeli ve onu tam olarak kavramaya çalışmalıdır.” İmâm Nevevî

“Müctehide ahkâm konusunda yalnız başına Sünen-i Ebû Dâvud yeter”  İmâm-ı GazzâlîKitabul Edeb Ebu Davud

“Dîn adına elinde Allah’ın kitâbı ve şu kitâbdan (Sünen-i Ebû Dâvûd) başka bir şey olmasa kişi, ilim adına hiçbir şeye muhtâc olmaz” İbnü’l-Arabî

Sünenlerin muhtevâlarını, ibâdât, mu‘âmelât ve ukûbâttan ibâret saymak mümkündür.

Ebû Dâvud’un ilk Sünen müellifi, eserinin de ilk Sünen olduğuna dâir beyânlar, mutlak olarak değil, bazı kayıtlarla kabûl edilebilecek bir değerlendirmedir.

3/5 (1)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺